top of page

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor dienstverlening door Praktijk voor gedragscoaching Uniek
Artikel 1: Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 • Opdrachtnemer: Praktijk Uniek, gevestigd te Obdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77217454 , gebruiker van deze Algemene Voorwaarden

 • Opdrachtgever: de wederpartij van Praktijk Uniek, veelal de wettelijke gezaghebbende ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger van het kind 

 • Overeenkomst: mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende het verlenen van diensten door Praktijk Uniek 

 • Kind: De minderjarige ten behoeve van wie de opdrachtgever en de overeenkomst tot het verlenen van diensten is aangegaan

Artikel 2: Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van Praktijk Uniek, op iedere overeenkomst tussen partijen en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

 2. Indien deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op een overeenkomst tussen partijen, dan zullen deze ook op toekomstige overeenkomsten tussen partijen van toepassing zijn.

 3. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3: Intake
 1. Indien de partijen niet eerder een overeenkomst hebben gesloten zal voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst een gesprek plaatsvinden. 

 2. Na het bovengenoemde gesprek zal Praktijk Uniek de opdrachtgever wijzen op de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en de gehanteerde prijzen en tarieven middels een trajectvoorstel. De algemene voorwaarden zijn tevens te vinden op de website www.uniek-gedrag.nl

 3. Opdrachtgever zal Praktijk Uniek voorzien van de voor de dienstverlening relevantie informatie. De opdrachtgever zal aan Praktijk Uniek mededelen wie het ouderlijk gezag heeft over het kind.

Artikel 4: De overeenkomst
 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de afspraken over de overeengekomen dienstverlening schriftelijk zijn vastgesteld door de opdrachtnemer en voor akkoord zijn ondertekend door opdrachtgever en opdrachtnemer. 

 2. Alle wettelijk gezaghebbende ouders dienen schriftelijk in te stemmen met de begeleiding van het kind. De gezaghebbende ouder die opdrachtgever is, is verplicht om de andere gezaghebbende ouder te informeren over de begeleiding van het kind. Dit geldt tevens in het geval van wijzigingen in de begeleiding. 

 3. Indien opdrachtgever niet of niet volledig aan de gestelde eisen heeft voldaan, dan zijn de gevolgen hiervan voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal Praktijk Uniek volledig vrijwaren indien Praktijk Uniek ter zake door de andere ouder wordt aangesproken.

Artikel 5: Afspraken
 1. Sessies en/of activiteiten beginnen en eindigen op de afgesproken tijdstippen. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat het kind tijdig op op afgesproken  tijdstip en plaats aanwezig is en na afloop op de afgesproken tijd wordt opgehaald, dan wel zelfstandig vertrekt indien afgesproken

 2. Indien het kind niet of later aanwezig is blijft de vooraf afgesproken tijd staan. De opdrachtgever blijft het volledige tarief verschuldigd. 

 3. Opdrachtgever dient tijdens de sessie telefonisch bereikbaar te zijn voor Praktijk Uniek. 

 4. Indien een afspraak door de opdrachtgever wordt geannuleerd korter dan 24 uur voor aanvang is Praktijk Uniek gerechtigd om het overeengekomen tarief voor de afspraak in rekening te brengen. 

 5. Praktijk Uniek is ten alle tijden gerechtigd om een afspraak te annuleren en/of te wijzigen. Praktijk Uniek dient de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. 

Artikel 6: Tarieven
 1. Aanbiedingen van Praktijk Uniek zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt, alsmede de verwachte tijdsduur of de te besteden tijd en de geldende tarieven.

 2. De geldende tarieven staan vermeld op www.uniek-gedrag.nl en worden op verzoek aan de opdrachtgever toegezonden. Bedragen zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven. 

 3. Handelingen waarvoor geen vast tarief geldt, zullen op basis van bestede tijd tegen het uurtarief aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. 

 4. Praktijk Uniek is gerechtigd om tarieven aan te passen. Tariefwijzigingen dienen minimaal een maand voor inwerktreding aangekondigd te worden.

Artikel 7: Factuur en betalen
 1. Praktijk Uniek stuurt de opdrachtgever een factuur voor het gehele traject voor de overeengekomen dienstverlening. In goed overleg is het ook mogelijk om in twee of drie termijnen te betalen, waarbij 7 procent extra administratiekosten zal worden gerekend. Opdrachtgever dient facturen binnen 14 dagen na factuurdatum aan Praktijk Uniek te betalen. 

 2. Bij gebreke aan tijdige betaling is Praktijk Uniek gerechtigd de dienstverlening direct op te schorten. 

 3. Bij gebreke van tijdige betaling ontvang de opdrachtgever een herinnering met het verzoek om binnen 14 dagen te betalen. Indien dan nog niet betaald is, is Praktijk Uniek gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten conform de wet aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 8: Privacy
 1. Praktijk Uniek is verplicht tot geheimhouding van alles wat besproken is tijdens of in het kader van de dienstverlening

 2. Voor overleg met derden in het belang van het kind, is toestemming vereist van wettelijke gezaghebbende ouders.

 3. Praktijk Uniek zal vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens van opdrachtgever en het kind, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van Persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Artikel 9: Aansprakelijkheid
 1. Praktijk Uniek zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Praktijk Uniek heeft een inspanningsplicht en geen resultaatplicht. 

 2. Praktijk Uniek heeft een verzekering afgesloten voor bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid. 

 3. Praktijk Uniek is enkel aansprakelijk voor schade die het gevolg is van aan Praktijk Uniek toe te rekenen tekortkomingen in nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst. 

 4. Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten. Aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd vermeerderd met een eventueel eigen risico. 

 5. Indien de verzekeraar niet uitkeert, dan is aansprakelijkheid gemaximeerd tot het bedrag dat met de overeenkomst is gemoeid. 

 6. Praktijk Uniek kan geen beroep doen op enige aansprakelijkheidsbeperkende betaling, indien de schade het gevolg is van diens opzet of grove schuld.

Artikel 10: Klachten en Geschillen
 1. Praktijk Uniek heeft een klachtenregeling vastgesteld, overeenkomstig met de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). 

 2. Een klacht moet schriftelijk worden ingediend bij Praktijk Uniek.

* Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten tussen partijen is Nederlands recht van toepassing. 

** Deze Algemene Voorwaarden zijn in te zien op de website van Praktijk Uniek, www.uniek-gedrag.nl

bottom of page